Skip to content
Menu
5

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: ‘Stef Daese’ (BE 0676.939.343).
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Stef Daese waarin de klant een overeenkomst aangaat voor personal training.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van kracht zodra de klant zich inschrijft bij Stef Daese voor deelname aan Personal Training, Duo Training, Small Group Training en/of Bootcamp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en blijven geldig, ook indien een coach in onderaanneming wordt aangesteld om het traject namens Stef Daese te begeleiden.
2.2 Elke deelname aan de activiteiten van Stef Daese geschiedt op eigen risico. De klant is zich bewust van de mogelijke risico’s verbonden aan fysieke activiteit en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen.
2.3 Iedere deelnemer is verplicht om voorafgaand aan het gebruik van faciliteiten of deelname aan activiteiten te verifiëren of dit medisch verantwoord is voor de desbetreffende persoon. Stef Daese draagt geen verantwoordelijkheid voor gezondheidsproblemen of letsel voortvloeiend uit onverantwoord gebruik van de diensten.
2.4 Iedere deelnemer dient te beschikken over een persoonlijke ongevallenverzekering die dekking biedt tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door Stef Daese.
2.5 Indien Stef Daese de klant adviseert om voor aanvang van de training een verwijsbrief bij de huisarts te verkrijgen, is de klant verplicht dit advies op te volgen en de benodigde stappen te ondernemen alvorens aan de activiteiten deel te nemen.

Artikel 3: Intakeprocedure
3.1 Ter waarborging van verantwoord sporten dient de deelnemer, alvorens deel te nemen aan enige activiteit, een intakegesprek te hebben ondergaan.
3.2 Het aanvullende intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden of per e-mail aan Stef Daese te worden verstrekt.
3.3 Pas na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende intakeformulier zullen de trainingssessies aanvangen.
3.4 Eventuele wijzigingen met betrekking tot persoonsgegevens dienen onmiddellijk aan Stef Daese te worden doorgegeven.

Artikel 4 Tijdstip, plaats en geldigheid.
4.1 Na bevestiging van de inschrijving starten de trainingen op de locatie ’t Walletje 106-11, of in het geval van Small Group Training of Bootcamp, op de gecommuniceerde plaats.
4.2 Indien om welke reden dan ook een gepland tijdstip niet kan doorgaan, behoudt Stef Daese het recht om, in overleg met de klant, een ander tijdstip in te plannen.
4.3 Deze wijziging dient 24 uur vóór aanvang van de training bekend te worden gemaakt, zowel aan de aangestelde coach als aan de klant. Bij nalaten hiervan wordt de sessie in rekening gebracht. Een trainingssessie mag binnen dezelfde week worden verplaatst, afhankelijk van beschikbaarheid.
4.4 De pakketten zijn gebaseerd op een termijn van 12 of 24 weken en hebben op basis hiervan een aangepaste geldigheid. Een pakket van 12 weken betreft een geldigheid van 14 weken, een 24 weken pakket is 27 weken geldig.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Stef Daese heeft de verplichting de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de activiteit, met het oog op zijn persoonlijke doelstellingen.
5.2 Stef Daese voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Dit betreft echter een inspanningsverplichting; Stef Daese staat niet garant voor het succes of het behalen van de doelstellingen van de deelnemer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Voor elke aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Stef Daese kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-behaalde resultaten.
6.2 Stef Daese is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
6.3 Stef Daese is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen van deelnemers of derden, ongeacht de oorzaak.
6.4 De deelnemer verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten om Stef Daese aansprakelijk te stellen voor schade, kosten en interesten als gevolg van ongevallen of letsel tijdens de uitvoering van de diensten.

​Artikel 7: Ontbinding
7.1 Stef Daese heeft het recht om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder schadevergoeding als de klant niet volledig aan zijn verplichtingen voldoet.
7.2 Tussentijdse beëindiging door de klant is slechts mogelijk op medische gronden met een medische verklaring van een erkende arts.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
8.1 Stef Daese informeert de klant over het tijdstip en de wijze van betaling via factuur, die onverwijld na het sluiten van de overeenkomst wordt verstrekt per e-mail, tenzij de klant om een papieren factuur verzoekt.
8.2 Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de activiteiten. Bij incasso van Stef Daese zijn alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.
8.3 Op de diensten van Stef Daese is het BTW-tarief van 21% van toepassing.

​Artikel 9: Afwezigheden
9.1 De overeenkomst is voor een bepaalde tijd en gebonden aan een frequentie, aantal sessies en geldigheid, zoals vermeld in de tabel onder dit artikel.
9.2 Bij ziekte dient de klant Stef Daese tijdig op de hoogte te stellen, en afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Anders worden de kosten doorberekend.
9.3 De overeenkomst kan voor maximaal 6 weken worden stilgelegd op medische gronden met een verklaring van een erkende arts.

Artikel 10: Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen
10.1 Overmacht ontheft Stef Daese van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
10.2 Bij ziekte van de Personal Trainer wordt een alternatief geboden of wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de trainer afwezig is.
10.3 Vakanties van de Personal Trainer worden tijdig aangekondigd en resulteren in een verlenging van de overeenkomst.
10.4 Op algemeen erkende feestdagen kan het voorkomen dat activiteiten niet doorgaan. In dat geval wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de afspraak verschoven.

Artikel 11: Gezondheid
11.1 De deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en fysiek in staat te zijn de instructies van de Personal Trainer zonder gezondheidsrisico’s op te volgen.
11.2 Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe voorafgaand aan de overeenkomst zijn arts te raadplegen.
11.3 De klant dient pijn, ongemak, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens en na de training te melden aan Stef Daese.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid
Stef Daese dient strikte vertrouwelijkheid te handhaven met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
13.1 Deelnemer behoudt alle rechten op grond van de Auteurswet.
13.2 Modellen, methodieken en instrumenten ontwikkeld door de Personal Trainer blijven eigendom van Stef Daese. Openbaarmaking hiervan is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Stef Daese.
13.3 Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet zonder toestemming van de klant openbaar worden gemaakt door Stef Daese.

Artikel 14: Wijzigingen van deze servicevoorwaarden
14.1 De actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Stef Daese.
14.2 Stef Daese behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de klant regelmatig de website te raadplegen voor updates.

Artikel 15: Contactgegevens
Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gericht aan info@stefdaese.com.